2021-10-17

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Tillid

Artiklerne i denne udgave af FUTURIBLERNE uddyber på hver sin måde et fænomen, som er uomgængelig nødvendigt for virkeliggørelsen af den form for produktion og ledelse, som beskrives i projekt Danvirk: tillid.

Det første bidrag er hentet fra en kommende bog af Torben Bo Jansen. Det er en kortfattet præcisering af dette hæftes tema under titlen ”Tillidsskabelse i en ny organisationsform”.

Denne nye organisationsform indebærer ”omstilling af erhvervsliv og den offentlige sektor til værdiledede, kompetencebaserede organisationer, som hverken er styret af marked eller stat og derfor danner en tredje samfundsfaktor”.

Hvad er det, virksomheder konkurrerer om? Tillid til opfyldelsen af et defineret behov hos aftageren. Den forudsætter at virksomheden besidder specielle kompetencer, som sætter den i stand til at yde noget, medarbejderne ikke kunne yde hver for sig. Tillidsskabelse er en ledelsesopgave, og der kan ikke indgås kompromis om tillid. Den repræsenterer et enten- eller.

Jansens historiske reference er gennembruddet af andelsmejerierne i Danmark som værdiledede (fastholdelse af det individuelle selveje), kompetencebaserede virksomheder, der gennem målrettet planlægning løste en omstillingsopgave (stordriftsfremstilling af forædlede landbrugsprodukter).

Statsaut. revisor Niels Ole Ellegaard, som i FUTURIBLERNE årg. 2000 skrev om Videnregnskab, bidrager med en artikel, der på det nærmeste har form som manuskript til en tour-de-force-instruktion om inddragelse af medarbejderne i udviklingen af den værdistyrede virksomhed. Enhver virksomhed har i kraft af de involverede personer og hjerner en værdi, der langt overstiger den bogførte. Forskellen kaldes ”Videnkapital”.

Medarbejderne skal betragtes som deres afdelings iværksættere. Gennem værdistyring (”Hvor skal afdelingen være om 5 år? Hvordan kommer vi derhen?”) flyttes fokus fra beregning af indsats af velkendte kompetencer til backcasting-planlagte mål, og fra aflønning af anvendt tid til honorering af opnåede resultater i henhold til værdikontrakt med den enkelte medarbejder.

I den tredje artikel øser Peter L. Theisen af sine erfaringer som deltager i en højtspecialiseret IT-virksomhed, som frembringer individualiserede, skræddersyede ydelser gennem konstant og stadigt at:

– løfte i flok
– yde efter evne og behov
– sammenflette værdierne gennem udnyttelse af Internettet og SMS.

Det er svært. Det er meget svært. Svigter blot én af de delansvarlige, tabes det hele på gulvet. Derfor kræves:

– klare specifikationer af krav,
– realistiske tidsrammer,
– uafbrudt kommunikation af uforudsete ændringer i forudsætningerne,
– præcis dokumentation af fejl.

Tillid indebærer også tillid til, at partnerne accepterer hinandens fejltagelser, og at de opfatter det derved opståede problem som et fælles anliggende.

Skal forhavendet fungere, må der foreligge en bindende og tilstrækkelig aftale (værdi- og samarbejdskontrakt) deltagerne imellem, bl.a. omfattende også personlig, solidarisk og ubegrænset hæftelse for interessentskabets forpligtelser. Tillid tåler ingen indskrænkninger.

Man kunne beskrive Theisens og hans arbejdsfællers erfaringer som et miniaturebillede af det vanskeligste problem, som etableringen og gennemførelsen af projekt Danvirk indebærer: at drive netværkssbaseret forretning i et konkurrencesamfund.

Forretningsudvalget, ved Helge Severinsen.