2021-10-26

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

af Peter L. Theisen, tovholder i gruppen

Profil af deltagere: Aktørerne i den sammensatte projektgruppe har allerede i dag – hver for sig – nedsat sig som selvstændige konsulenter indenfor IT, med hver deres speciale og uden stor overlapning af spidskompetencer deltagerne imellem. De lever derfor også i praksis til fulde op til beskrivelsen af behovet for og nødvendigheden af nye samarbejdsformer i åbne og forpligtigende horisontale netværk. De er ikke blot freelancere, de er også e-lancere. Personer, der både

  • a)    hver for sig kan bidrage til at forøge værdikæden
  • b)    og på samme tid kan løse nye og flere (system)opgaver sammen end hvad de enkeltvis kunne påtage sig.

Forudsætningen for at skabe en levedygtig og pragmatisk forretningsmodel, hvor deltagerne selv overtager ’ejerskabet’ og fører handlingsplanen ud i (erhvervs)livet, er derfor tilvejebragt.

Motiver for deltagelse: Alle deltagere har en fortid som indehaver af eller ansat i en virksom-hed med den gængse hierarkiske organisationsform i fælles bygning. Med fremkomsten af In-ternettet (samt intra- og ekstranet) og bærbare computere er behovet for fysisk tilstedeværel-se på arbejdspladsen stærkt vigende. Hvorfor blive hængende som lønmodtager og blive på-lagt opgaver, som ikke interesser en, men udføres mere af pligt end af lyst? Og kan man ikke bedre få struktur på og finde harmoni i sit social-, privat- og erhvervsliv som selvstændig? Med helt andre fokuseringspunkter og attraktionsværdier såsom loyalitet overfor opgaverne, metodefriheden og selvdefinerede tidsfrister? Frem for fastlåste stillingsbetegnelser, pålagte arbejdsmetoder og krakilske kommandoveje? Hvorfor være assistent for en chef, når man kan være sig egen chef?

Værdigrundlag: Enhver kan jo nedsætte sig som selvstændig, men det formaliserede samarbejde skal jo også være så overbevisende, at det kan sælges. Værdierne skal derfor både være så almene at de er genkendelige for potentielle kunder og samtidig så specifikke og dif-ferentierede, at de og dermed netværket er et naturligt alternativ til de store IT huse.

De almene værdier er ordholdenhed og gennemsigtighed i prisdannelsen (kunden skal vide eksakt hvad hver ydelse består i og hvad der ikke er med i aftalen). De specifikke værdier er ’uvildig rådgivning’, nærhedskriteriet og individualiseret, skræddersyet kundeaftale.

Den ’uvildige rådgivning’ består i at dette netværkssamarbejde på forhånd giver afkald på at forhandle og tjene penge på hardware og software, men gerne rådgive i valg af leverandører. (Enhver detailhandler mener jo det er hans eller hendes vigtigste opgave, at overbevise kun-den om, at netop det vedkommende har på lager i øjeblikket, er verdens bedste). Positione-ringen kunne minde meget om den rolle som pensionsmæglere har i forsikringsbranchen. Nærhedskriteriet er selv i disse virtuelle tider et væsentligt parameter. Der er jo tale om op-bygning, installation og vedligeholdelse af isenkram. Det medfører på den anden side, at netværkssamarbejdet indsnævres til Storkøbenhavn. Den individualiserede, skræddersyede kundeaftale er entydigt møntet på særlig små men også mellemstore virksomheder, der i dag af de store IT huse behandles som om de var ’store kunder, bare lidt mindre’. Det har dels medført meget oversalg samt utallige eksempler på at kunderne intet begreb har om udnyttelsesmulighederne i de anskaffede goder. Under individualiserede kundeaftaler hører også ’single point of contact’ – til én kunde hører én kundeansvarlig.

Kompetencebank
Projektgruppen skal nu i gang med at opbygge et kompetencebank, som skal sam-menholdes med efterspurgte IT ydelser (Udbudsbank). Vi ved allerede nu, at vi ikke rummer alle de kvalifikationer og kompetencer samt hardware og software, som er på-krævet for at blive en totalleverandør. Men ønsker vi det? Hvis ja, skal vi så udvide kredsen af deltagere eller bruge underleverandører? Og kan vi så finde en metode til at styre afleveringskvaliteten. Hvis nej, kan vi så finde en niche, der på en og samme tid afspejler vore kernekompetencer og er stor og synlig nok til at den kan afsættes?

Der er til dato ikke talt meget om salg og indtjenings- og omkostningsfordeling, outsourcing af back office, behovet for et fælles kontor, interne aftaler (værdikontrakter), indbyrdes kommunikationsform over nettet (Web logs) etc. Det er vel en styrke. Først indholdet, derpå formen. Der er imidlertid en fælles erkendelse af, at mange samarbejdsaftaler strander på ’dårlig kemi’ og manglende fast styring i kunderelationerne. Det sidste kan organiseres, det første kommer an på en prøve.

Projektgruppen forventer at have afsluttet sit arbejde primo februar.

Deltagere: Tim Petersen, Thomas Mikkelsen, Paul Lerwick, Jesper Faurby og
(som tovholder) Peter Theisen

Mentor: Britha Albrecht

Frederiksberg, den 3. december 2005